• برای کاهش احتمال آسیب به تجهیزات حساس، حدود ۱۰ دقیقه بعد از تخلیه گاز، به وسیله یک فن قوی که به صورت اتوماتیک از پانل اطفای حریق دستور می گیرد و کنترل می شود، بهتر است کل غبار آیروسل تخلیه شود. طبق استاندارد و توصیه تولیدکنندگان سیستم اطفای حریق آیروسل ، گاز این سیستم باید ۱۰ دقیقه داخل محیط باشد تا از خاموش شدن آتش مطمئن شوید.
  • به فاصله بین سیلندرها و تجهیزات دقت کنید!

گاز خارج شده از سیلندر آیروسل، هنگام تخلیه بسیار داغ است. به همین خاطر باید حداقل فاصله تا تجهیزات، بر اساس دستوالعمل تولیدکننده رعایت شود. برنامه ای در نظر داشته باشید که قبل از تخلیه، تمامی تجهیزات اتاق سرور خاموش شوند و خسارت کمتری ایجاد کنند.

  • پس از تخلیه آیروسل و اطفا حریق، عملیات تمیزکاری را انجام دهید. به خصوص اگر تمیزکاری تجهیزات الکترونیکی است. این تجهیزات را با آب و الکل تمیز کنید. این کار باید نهایتا تا ۲۴ ساعت بعد انجام شود.