پودرهای خاموش کننده به دو دسته کلی تقسیم میشوند :

  1. پودر شیمیایی که از آن برای مهار کردن حریق غیر فلزات کلاس A و B و C استفاده می کنند.
  2. پودر خشک که برای مهار کردن حریق فلزات کلاس D استفاده می شود.

 

۱- پودر شیمیایی به دو دسته تقسیم می شوند:

  • پودر شیمیایی معمولی: این پودر از بی کربنات سدیم، بی کربنات پتاسیم، بی کربنات اوره پتاسیم و پتاسیم کلراید تشکیل شده است. از این پودر برای مهار آتش کلاس های B و C استفاده می کنند.
  • پودر شیمیایی چند منظوره: این پودر از فسفات آمونیوم تشکیل شده است و از آن برای مهار آتش کلاس های A  و B و C استفاده می شود.

 

۲- پودر خشک نیز به دو دسته تقسیم می شود:

از این پودر خشک برای مهار آتش سوزی فلزاتی که قابل اشتعال می باشند، مانند سدیم، منیزیم، آلومینیوم و … استفاده می کنند. پودر خشک به دو دسته تقسیم می شود.

  • نوع S: نوع S پودر خشک ترکیبی از کلرور سدیم، کلرور پتاسیم و کلرور باریم است که اگر بر روی آتش استفاده شود، پوسته ای ضخیم را روی آتش ایجاد می کند که باعث مهار آتش حریق می شود.
  • نوع C: پودر خشک نوع C ترکیبی از گل خشک و گرافیت و کلرور سدیم و خون خشک شده حیوانات می باشد. نوع دیگری از پودر خشک وجود دارد که به پایه آن سدیم کلراید و ترموپلاستیک نیز اضافه شده است.