نوشته

کپسول های بیوورسال بر روی هر چهار وجه موثر و مولد در حریق عملکرد مثبت و قوی و همزمان دارند.

حرارت: خاموش کننده بیوورسال با کمک مواد فعال در سطح خود کشش سطحی آب را کاهش داده و سبب نفوذ پذیری و افزایش فوق العاده خاصیت سرد کنندگی  آب شده و دمای آتش را سریعا کاهش می دهد.

چهارضلعی آتش

اکسیژن: بیوورسال با کمک دترجنت های خود لایه ای از فوم غیر سمی بر روی آتش ایجاد  می کند که از تبادل اکسیژن با مواد سوختنی جلوگیری می کند.

زنجیره آتش: بیوورسال با محصور کردن و جذب گاز های متصاعد شده و نسوخته،  زنجیره آتش را قطع نموده و از هر گونه انفجار جلوگیری می نماید.

سوخت: مواد محصور کننده بیوورسال، مولکول های سطحی سوخت را محصور و محبوس می کند به نحوی که توان تبخیر و خاصیت سوختی خود را از دست می دهند و مجددا نیز قابل اشتعال نیستند.

به پشتیبانی نیاز دارید؟