نوشته

در ابتدا خاموش کننده بیوورسال ، پس از پاشیده شدن بر روی جامدات در حال اشتعال مانند چوب و لاستیک، سریعا به لایه های سطحی نفوذ می کنند. با نفوذ این مواد، سطح جامد سرد و منافذ سطحی نیز مسدود می شوند. به همین خاطر گازهای مشتعل شونده امکان خروج را پیدا نمی کنند و تغذیه آتش مختل شده و در نهایت آتش خاموش می شود.

مواد بیوورسال با تولید سریع و فراوان بخار آب، فضای آتش را به سرعت سرد می کند. سپس بخار آب را بین گازهای مشتعل نشده و اکسیژن جایگزین می کند و باعث رقیق شدن اتمسفر آتش می شود. به این ترتیب شعله ها شکل نمی گیرند و تداوم پیدا نمی کنند و مهار می شوند.

کپسول آتشنشانی بیوورسال bioversal

مواد بیوورسال با جذب و محصور کردن هیدروکربن های آزاد شده در فضای آتش، از ترکیب آن ها با اکسیژن جلوگیری کرده و واکنش های زنجیره ای آتش را مختل می کند.

در نهایت لایه های محافظ مواد بیوورسال از احتراق مجدد مناطق خاموش شده جلوگیری کرده و مانع شعله ور شدن دوباره آتش می شود.

به پشتیبانی نیاز دارید؟