دسته: بیوورسال

عملکرد بیوورسال چگونه است؟

مواد بیوورسال به سرعت در برابر آلودگی های نفتی واکنش نشان می دهند. این مواد با تزریق منابع انرژی قابل مصرف میکروارگانیسم حاضر بر روی سطح مورد نظر، باعث فروپاشی ساختار ماده نفتی می شوند. در انتها، CO2 و H2O خروجی، به عنوان تنها فرآورده های طبیعی فرآیند فروسایی باقی می مانند.

تاثیرات مثبت بیوورسال بر روی محیط زیست

دهه های اخیر دوره سیاهی برای اراضی جنگلی زمین بوده است. آمار نشان می دهد که در کشور ایران، سالانه حدود ۱۰ هزارهکتار از جنگل ها دچار حریق شده اند. علاوه بر از دست رفتن منابع عظیم جنگل ها،آلودگی های جانبی این آتش سوزی ها…

ویژگی و کاربرد کپسول بیوورسال

توانایی اطفا حریق تمام گروه های آتش گروه A : آتش سوزی های مربوط به مواد جامدی که معمولاً دارای ساختار آلی هستند و آتش سوزی در آنهـا معمـولاً بـه همـراه تشکیل مواد جامد گداخته رخ میدهد. همانند چوب و پلاستیک. گروه B : آتش…

علت عملکرد بی نظیر کپسول های بیوورسال در اطفا حریق چیست؟

کپسول های بیوورسال بر روی هر چهار وجه موثر و مولد در حریق عملکرد مثبت و قوی و همزمان دارند. حرارت: خاموش کننده بیوورسال با کمک مواد فعال در سطح خود کشش سطحی آب را کاهش داده و سبب نفوذ پذیری و افزایش فوق العاده خاصیت…

عملکرد محصولات بیوورسال در اطفا حریق گروه جامدات اشتعال پذیر

در ابتدا خاموش کننده بیوورسال ، پس از پاشیده شدن بر روی جامدات در حال اشتعال مانند چوب و لاستیک، سریعا به لایه های سطحی نفوذ می کنند. با نفوذ این مواد، سطح جامد سرد و منافذ سطحی نیز مسدود می شوند. به همین خاطر…

به پشتیبانی نیاز دارید؟