در ابتدا خاموش کننده بیوورسال ، پس از پاشیده شدن بر روی جامدات در حال اشتعال مانند چوب و لاستیک، سریعا به لایه های سطحی نفوذ می کنند. با نفوذ این مواد، سطح جامد سرد و منافذ سطحی نیز مسدود می شوند. به همین خاطر…