کپسول های بیوورسال بر روی هر چهار وجه موثر و مولد در حریق عملکرد مثبت و قوی و همزمان دارند. حرارت: خاموش کننده بیوورسال با کمک مواد فعال در سطح خود کشش سطحی آب را کاهش داده و سبب نفوذ پذیری و افزایش فوق العاده خاصیت…