تاریخچه آتش خاموش کن های پودری: در کپسول های پودر و گاز پودر خاموش کننده وجود دارد که این پودر مخلوطی از گرد بعضی از مواد شیمیایی می باشد که از آن برای خاموش کردن آتش استفاده می کنند و یکی از مهم ترین موارد…