پودرهای خاموش کننده به دو دسته کلی تقسیم میشوند : پودر شیمیایی که از آن برای مهار کردن حریق غیر فلزات کلاس A و B و C استفاده می کنند. پودر خشک که برای مهار کردن حریق فلزات کلاس D استفاده می شود.   ۱-…