مواد بیوورسال به سرعت در برابر آلودگی های نفتی واکنش نشان می دهند. این مواد با تزریق منابع انرژی قابل مصرف میکروارگانیسم حاضر بر روی سطح مورد نظر، باعث فروپاشی ساختار ماده نفتی می شوند. در انتها، CO2 و H2O خروجی، به عنوان تنها فرآورده های طبیعی فرآیند فروسایی باقی می مانند.