توانایی اطفا حریق تمام گروه های آتش گروه A : آتش سوزی های مربوط به مواد جامدی که معمولاً دارای ساختار آلی هستند و آتش سوزی در آنهـا معمـولاً بـه همـراه تشکیل مواد جامد گداخته رخ میدهد. همانند چوب و پلاستیک. گروه B : آتش…