خاموش کننده آب و گاز یا همان کپسول آتش نشانی آب و گاز از خاموش کننده های پرکاربردی هستند که در ایمنی منازل و محیط های کاری استفاده می شوند. خاموش کننده های آب و گاز برای خاموش کردن مواد جامد سوختنی از قبیل چوب،…