نوشته

توانایی اطفا حریق تمام گروه های آتش

  • گروه A : آتش سوزی های مربوط به مواد جامدی که معمولاً دارای ساختار آلی هستند و آتش سوزی در آنهـا معمـولاً بـه همـراه تشکیل مواد جامد گداخته رخ میدهد. همانند چوب و پلاستیک.
  • گروه B : آتش سوزی های مربوط به مایعات قابل اشتعال
  • گروه C : آتش سوزی های مربوط به گازها
  • گروه D : آتش سوزی های مربوط به فلزات قابل اشتعال
  • گروه E : آتشسوزی های مربوط به تجهیزات برقی و الکتریکی
  • گروه F : آتشسوزی های مربوط به روغن های خوراکی
گروه های آتش

استفاده آسان از خاموش کننده بیوورسال

مهمترین مولفه برای ایمن بودن خطرات حریق سرعت عمل مناسب در اولین لحظات آتش سوزی برای جلوگیری از گسترده شدن آتش می باشد؛

محصولات بیوورسال با تاثیر فوری در لحظه شروع آتش سوزی و در ادامه قدرت اطفاء باعث می‌شود علاوه بر کاربران حرفه‌ای و آموزش دیده کاربران عادی و حتی کودکان و بانوان محترم نیز در فرآیند خاموش کردن آتش موفق عمل نمایند.

به پشتیبانی نیاز دارید؟